Hotline

0965 900 678

Hướng Dẫn Lập Trình Tổng Đài Panasonic KX-TES308/824

Hướng Dẫn Cơ Bản Lập Trình Tổng Đài Panasonic KX-TES308/824 Mới Mua Lập Trình Bằng Bàn Key 

Đầu tiên các bạn cắm nguồn điện khởi động tổng đài và dùng bàn key lập trình (bàn key phổ biến là loại KXT7730 

- Các phím càn biết khi lập trình

Phím Next:  tương ứng với phím SP-Phone dùng để lật trang màng hình đi tới

Phím  Select: tương ứng với phím Auto Answer

Phím Store:Tương ứng với phím Auto dial store

Phím  End: Tương ứng với phím Hold

Phím FWD: Dùng để di chuyển con trỏ đi tới 

Phím CONF: Dùng để di chuyển con trỏ đi lui lại

Phím Redial: Dùng để lùi trang màng hình trở lui

Viêc đầu tiên muốn lập trình các bạn phải dùng sợi dây điện thoại có 04 tim (lõi) để kết nối tổng đài với bàn key 

- Đầu tiên Nhấn phím trên Program => *#1234 hiện lên => System No nhập mã tương ứng để lập trình đầu tiên là cài đặt ngày giờ cho tổng đài panasonic 308/824 hai loại này hoan toàn giống nhau: 

 

1) Cài đặt ngày giờ 

- Đầu tiên Nhấn phím trên Program => *#1234 hiện lên => System No => 000  => SP Phone =>hiện tháng /ngày năm  (mm/dd/yy) tùy vào mỗi tổng đài nhưng ngày tháng luôn hiện hành theo tiếng anh? Nhập xong ngày tháng năm chuyển sang giờ phút giây cũng theo tiếng anh? nhập xong bấm => Store để lưu bấm Hold để kết thúc một lệnh =>muốn tiếp tục lại bấm Program => *#1234 > nhập lệnh tiếp tục

2) Đổi mật khẩu (password) lập trình 

Các bạn nập lệnh bấm bấm Program => *#1234  => SP Phone (0000 -9999 ) nhập mật khẩu 4 chữ số pass mặc định là 04 số (1234) nhập pass mới bấm Store lưu lại => bấm Hold kết thúc

3) Bàn Key  Giám Sát  (DSS)

Một dãy số chạy dài từ trên xuống có các nút gạch ngang ngoài cùng bên phải nhé.hình như là 12 phím ngang.

 - Lại bấm Program => *#1234 => 003 => SP-Phone => DSS Console No  (1- 2 ) nhập 1 hoặc 2 tương ứng để chọn bàn giám sát DSS1 hay DSS2 => Ext Jack No (01 -24 ) tương ứng với số jack trên tổng đài đa số chọn Jack số 01 => Store => End kết thúc.

 - Lại bấm Program => *#1234 => 004 => SP-Phone => DSS Console No  (1- 2 ) nhập 1 hoặc 2 tương ứng Jack vừa chọn bàn giám sát DSS1 hay DSS2 => Ext Jack No (01 -24 ) tương ứng với số jack trên tổng đài đa số chọn Jack số 01 => Store => End kết thúc.

4) Chuyển sang chế độ ngày đêm đổi tự động (Auto) hoặc công nhân (Man)

 - Lại bấm Program => *#1234 => 006 > SP-PHONE  => Seclect > chọn chế độ Auto hay Man => Store  lưu => Bấm End kết thúc

5) Cài đặt thời gian làm việc ở chế độ ngày và  đêm

 - Lại bấm Program => *#1234 => 007 => SP-PHONE => SP-PHONE (Sun => Sat) các bạn chọ thứ tự hoặc Prew ứng với phím Redial (Sun - Sat) hay phím (*) là everyday ứng với các ngày trong tuần => Select  (day/night/lunch -S/lunch-E) chọn ngày hay đêm => giờ Hour từ (1-12) bấm 1-12 bấm tương ứng với giờ hiện tại xong => phút Minute từ (phút thứ 00-59) => Select > chọn AM hay PM => Store => End kết thúc.

6) Các bạn chọn Jack làm máy Operator  (jack này chọ làm bàn key để lập trình chạy dây cáp 04 tim (lõi) nhé )

 - Lại bấm Program => *#1234 => 007  => SP-PHONE=> Ext jack No => lên chọn jack từ 01 tới 08 cho bàn lập trình => Store=>End.

 

7) Tiếp đến số máy nhánh chế độ Plan 

- Có 03 Plan để đạt cho chế độ máy nhánh các bạn muốn chọn 

Plan 1 : 100 -> 199 => tương ứng từ 100 đến 199 ví dụ số tự chọn jack 02= > 102 jack 03 => 103 .... đến 199  

Plan 2 : 100 -> 499  => tương ứng từ 100 đến 499 ví dụ số tự chọn jack 02= > 102 jack 03 => 103 .... đến 499  

Plan 3 : 10 -> 49 =>  tương ứng từ 10 đến 49 ví dụ số tự chọn jack 02= > 12 jack 03 => 13 .... đến 49  

 - Lại bấm Program => *#1234 => SP-PHONE => Select  để chọn Plan 1 hoặc 2 hoặc 3 => Store => SP-PHONE  => Ext jack No (từ jack 01-24)

nhập máy nhánh cần đổi  tương ứng với Plan 1/2/3 => Store =>End để kết thúc

8) Tiếp đến kết Nối CO (đường line từ ngoài vào tổng đài gọi là CO)

 - Lại bấm Program => *#1234 => 400 => SP-PHONE => outside line No từ 01 đến 08 CO tùy vào tổng đài (jack ký hiệu là CO) nhập từ 01- 08 hoặc bấm (*) chọn tất cả CO => bấm > SP-PHONE => Connect hoặc No Connect =>Store => End để kết thúc lệnh.

9) Cài đặt chế độ chế độ quay số cho CO 

- Chọn chế độ DTMF cho tổng đài vì nó phù hợp với các nhà cung cấp ISP.

 - Lại bấm Program => *#1234 => 401 => SP-PHONE =>Outside line No => nhập 01-08 hoặc ( * ) để chọ tất cả => chọn CO=> bấm Select => DTMF => Store => End kết thúc nhé.

10) Cài đặt chế độ máy đổ chuông ngày/đêm/trưa

 - Lại bấm Program => *#1234 => 408 => SP-PHONE => Outside line No => nhập 01- 08 hặc (*) chọn tất cả CO => Ext jack No (từ 01 -24) chọn máy nhánh cho đổ chuông hoặc bấm (*) chọn tất cả cho tất cả các máy có trong tổng đài đổ chuông (không lên dùng) => bấm Select chọn Enable hoặc Disable => Store => End kết thúc.

 - Chế độ ban ngày 

 - Lại bấm Program => *#1234 => 408 > SP-PHONE=>Outside line No => (01-08)=> hoặc (*) chọn tất cả CO => Ext jack No (01-24) cho máy nhánh đổ chuông => hoặc (*) cho phép tất cả máy đổ chuông (không lên dùng) =>=> bấm Select chọn Enable hoặc Disable => Store => End kết thúc.

 - Chế độ ban đêm

 - Lại bấm Program => *#1234 => 409 > SP-PHONE=>Outside line No => (01-08)=> hoặc (*) chọn tất cả CO => Ext jack No (01-24) cho máy nhánh đổ chuông => hoặc (*) cho phép tất cả máy đổ chuông (không lên dùng) =>=> bấm Select chọn Enable hoặc Disable => Store => End kết thúc.

 - Chế độ buổi trưa

 - Lại bấm Program => *#1234 => 410 > SP-PHONE=>Outside line No => (01-08)=> hoặc (*) chọn tất cả CO => Ext jack No (01-24) cho máy nhánh đổ chuông => hoặc (*) cho phép tất cả máy đổ chuông (không lên dùng) =>=> bấm Select chọn Enable hoặc Disable => Store => End kết thúc.

11) Chế độ Delay đổ chuông trễ ở chế độ ngày /đêm/trưa

- Chế độ chuông ngày tương ứng với lệnh 408 

 - Lại bấm Program => *#1234 => 411 > SP-PHONE=>Outside line No => (01-08)=> hoặc (*) chọn tất cả CO => Ext jack No (01-24) cho máy nhánh đổ chuông trễ delay => hoặc (*) cho phép tất cả máy đổ delay trễ chuông (không lên dùng) =>=> bấm Select chọn Immediately 5s,10s15s => Store => End kết thúc.

- Chế độ chuông ngày tương ứng với lệnh 409 

- Lại bấm Program => *#1234 => 412 > SP-PHONE=>Outside line No => (01-08)=> hoặc (*) chọn tất cả CO => Ext jack No (01-24) cho máy nhánh đổ chuông trễ delay => hoặc (*) cho phép tất cả máy đổ delay trễ chuông (không lên dùng) =>=> bấm Select chọn Immediately 5s,10s15s => Store => End kết thúc.

Cài đặt chế độ trưa tương ứng với lệnh 410 

- Lại bấm Program => *#1234 => 413 > SP-PHONE=>Outside line No => (01-08)=> hoặc (*) chọn tất cả CO => Ext jack No (01-24) cho máy nhánh đổ chuông trễ delay => hoặc (*) cho phép tất cả máy đổ delay trễ chuông (không lên dùng) =>=> bấm Select chọn Immediately 5s,10s15s => Store => End kết thúc.

12)  Chế độ đổ chuông vòng Hunting 

Chọn ra các máy nhánh cho đổ chuông đúng mục đích đó là những những số thường hay có người nghe điện thoại 

- Lại bấm Program => *#1234 => 600  => SP-PHONE=> Ext jack No (jack 01-24) chọn ra một vài số muốn cho đổ chuông khi ở ngoài gọi vào => Ext group (01-08) cho số đó vào nhóm đổ chuông => Store lưu => End kết thúc

- Lại bấm Program => *#1234 => 100 SP-PHONE=> Ext group No =>(01-08 ) chọn máy nhánh => Select chọn Enable/Disable => Store => End kết thúc.

- Lại bấm Program => *#1234 => 600 => group Ext dùng làm Hunting giống với lệnh 600 

- Lại bấm Program => *#1234 => 600 => group Ext group (01-08) => chọn nhóm máy nhánh => Select => Terminal /Circular => Store => End

- Lại bấm Program => *#1234 => 414 chọn chế độ ngày => SP-PHONE => outside line No (01-08) chọn CO) 01 đến CO8 hoặc ( *) chọn tất cả => Select => Normal/DIL/DISA1/DISA2/UCD=> DIL => Ext jack No (01-24) hoặc (*) cho tất cả máy nhánh => Store => End (chọn DIL cho Ext jack thấp nhất trong nhóm)

- Lại bấm Program => *#1234 => 415 chọn chế độ đêm => SP-PHONE => outside line No (01-08) chọn CO) 01 đến CO8 hoặc ( *) chọn tất cả => Select => Normal/DIL/DISA1/DISA2/UCD=> DIL => Ext jack No (01-24) hoặc (*) cho tất cả máy nhánh => Store => End (chọn DIL cho Ext jack thấp nhất trong nhóm)

- Lại bấm Program => *#1234 => 416 chọn chế độ trưa => SP-PHONE => outside line No (01-08) chọn CO) 01 đến CO8 hoặc ( *) chọn tất cả => Select => Normal/DIL/DISA1/DISA2/UCD=> DIL => Ext jack No (01-24) hoặc (*) cho tất cả máy nhánh => Store => End (chọn DIL cho Ext jack thấp nhất trong nhóm)

13) Chế độ phát lời trào khi ở ngoài gọi vào cty cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ biết trước

Khách hàng ở ngoài gọi vào cty thông qua số điện thoại 0839..... trên CO có sử dụng DISA thì tổng đài phát lên lời chào bản tin OMG có cài đặt trước câu thông báo lời chào cho phép khách hàng làm theo hướng dẫn nếu biết trước có thể bấm trực tiếp thì cuộc gọi vào chuyển trực tiếp đến máy nhánh (số nội bộ) ví dụ : 10 , 101, 231,345,678,409.....

- Lại bấm Program => *#1234 => 414 (ban ngày) => outside line No (01-08) => 08 CO bạn cần nhấp số CO mình có hoặc chọnc (*) là chọn tất cả CO phát lời chào cho nhanh => Select => Normal/DIL/OMG1/OMG2/UCD (chọn OMG1 hoặc OMG2) =>Store => End kết thúc lệnh

- Lại bấm Program => *#1234 => 416 (ban chế độ trưa) => outside line No (01-08) => 08 CO bạn cần nhấp số CO mình có hoặc chọnc (*) là chọn tất cả CO phát lời chào cho nhanh => Select => Normal/DIL/OMG1/OMG2/UCD (chọn OMG1 hoặc OMG2) =>Store => End kết thúc lệnh

- Lại bấm Program => *#1234 => 415 (ban chế độ trưa) => outside line No (01-08) => 08 CO bạn cần nhấp số CO mình có hoặc chọnc (*) là chọn tất cả CO phát lời chào cho nhanh => Select => Normal/DIL/OMG1/OMG2/UCD (chọn OMG1 hoặc OMG2) =>Store => End kết thúc lệnh

Chế độ line Fax qua tổng đài

- Lại bấm Program => *#1234 => 414 ngày => SP-PHONE=>Outside line No => (01-08)chọn CO1 đến CO8 làm line Fax => hoặc (*) chọn tất cả CO => Slect để chọn DIL => Ext jack No (01-24) cho máy nhánh Fax => Store => End kết thúc.

 - Lại bấm Program => *#1234 => 415 tối làm tương tự tự 414

- Lại bấm Program => *#1234 => 416 trưa làm tương tự tự 414

 

Hướng dẫn Reset các dòng tổng đài Panasonic KX-TES308, KX-TA616, KX-TEB308, KX-TES824

1)  Reset mềm: Vào chương trình lập trình -> Bấm 999 -> Ok -> Store

2) Reset cứng: Mở tổng đài ra ta nhìn thấy một nút gạt 1 bên là Clear và 1 bên là Normal và nút bấm, ta thao tác như sau:

- Gạt nút gạt từ Normal -> Clear -> Bấm nút Reset -> Thấy đèn Run nháy 3 đến 5 cái thì ta gạt lại phím gạt từ Clear -> Normal

Reset tổng đài KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100/200/600

Reset cứng: Tại CPU tổng đài ta thấy một nút gạt Normal và Initial

Ta gạt nút gạt từ Normal -> Initial, rồi bấm nút Reset -> Đèn Run nháy 3 ->5 cái ta gạt lại từ Initial -> Normal -> Tổng đài trở về trạng thái mặc định

Password đăng nhập mặc định cho lập trình có 3 chế độ: USER/ADMIN/INSTALLER

Hướng dẫn Reset tổng đài Panasonic KX-NS300

Tắt điện nguồn tổng đài -> Gạt nút gạt sang System Initalize -> Bật nguồn tổng đài -> Đèn Run nháy xanh 3-5 lần -> Gạt nút gạt sang Normal

Địa chỉ IP mặc định của tổng đài là: 192.168.0.101

user/pass đăng nhập: INSTALLER/1234

 

 

Các tin khác

fix printer windows 10 operation failed  Sửa lỗi Share Máy in

fix printer windows 10 operation failed Sửa lỗi Share Máy in

28/12/2023
Fix printer windows 10 operation failed Sửa lỗi Share Máy in Error 0x0000011b Sửa lỗi share máy in trong mạng LAN thấy máy in mà không connect được máy inWindows Cannot Connect to the Printer -...
Hướng dẫu cấu hình wifi Aerohive AP 121

Hướng dẫu cấu hình wifi Aerohive AP 121

09/10/2023
Hướng dẫu cấu hình wifi Aerohive HiveAP 121 Reset cứng cài lại từ đầu Vì một lý do nào đó màbạn đang muốn reset cấu hình lại wifi Aerohive, mà chưa biết cách kết nối như...

» Cắt bật tắt mạng win 10 ,Xem IP mạng win 10 (12/03/2023)

» Cách kiểm tra win máy đang dùng là win mấy xem ở đâu (20/02/2023)

» All Tổng hợp Cách Reset Mực Brother TN1010, TN2385 , TN-B002 (28/09/2022)

» Tải Cad 2020 Hướng Dẫn Cài Chi Tiết link Google Drive No Pass (31/08/2022)

» 5 Bưới xử lý wifi đã kết nối nhưng không có internet, wifi không có internet (10/05/2022)

» Tìm mở lại Snipping Tool bị mất win 10 (09/05/2022)

» Cách tạo chữ ký trên Mail Outlook 2010/2013/2016/2019 (07/04/2022)

» Cách khôi phục mất chức năng Desktop Recent Places (23/03/2022)

» Sửa lỗi Remote Desktop CredSSP thành công 100% (17/03/2022)

» 5 Bước bật mạng win 10 bị tắt, Mở card mạng win10 (14/03/2022)

» cài ứng dụng nền bhxh vss-declaration (03/11/2021)

» Fix lỗi operation could not be completed error 0x00000709 shared printer (100%) (22/10/2021)

» hàm đổi số thành chữ trong excel 2016 2019/2013/2010/2007 (29/09/2021)

» cập nhật win 7 lên win 10 (13/08/2021)

» This workbook contains links to other data sources Excel (20/07/2021)

» Fix Lỗi winload.exe Sửa Lỗi os windows 7 mới nhất 2021 (13/05/2021)

» Phần mềm xem ảnh trên windows 7 Acdsee (15/04/2021)

» Máy in báo lỗi error printing (03/08/2020)

» Tại sao cắm dây mạng vào laptop không nhận (29/04/2020)

» Sửa lỗi không mở được file excel (23/04/2020)